ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2560

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2560
เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

หมายเหตุ  กำหนดการปฐมนิเทศแยกหลักสูตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ *หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด