สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ"

UploadImage

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศาลแรงงานกลาง ขอเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ" วันพุธที่ 30 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 (จำนวน 3 วัน) เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร แนวทางป้องกัน-แก้ไขปัญหา และการดำเนินคดีแรงงานตามกฎหมายใหม่ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญด้านกฎหมายแรงงานโดยเฉพาะ ได้แก่
1. ศ.(พิเศษ) เกษมสันต์ วิลาวรรณ
2. อาจารย์สมพงษ์ เหมวิมล
3. อาจารย์พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
4. ผศ.ดร. โสภณ เจริญ
5. ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์

ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,000 บาท โดยไม่จำกัดคุณวุฒิของผู้เข้าอบรม และผู้ที่อ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรม
คลิกรายละเอียดได้ที่ https://www.spu.ac.th/activities/13425

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  095-538-6297 (คุณสุวรรณา)  0-2579-1111 ต่อ 2383 (คุณกมลวรรณ)  0-2579-1111 ต่อ 2258 (คุณพรพิศ)