อนาคตประเทศไทยกับการพัฒนา Thailand 4.0 : Smart City Smart Community and Smart Governanc

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญฟังการเสวนา
“อนาคตประเทศไทยกับการพัฒนา Thailand 4.0:
Smart City Smart Community and Smart Governance”

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560  เวลา 08.30 - 12.30 น.
ณ ห้อง Convention 1 - 2 ชั้น 4 อาคาร 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
คลิกกำหนดการ https://www.spu.ac.th/activities/13336

สนใจฟังเสวนาสมัครผ่าน QR code 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2195 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2196
อีเมล์ : spu.it2012@gmail.com เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/informatics
ติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/spu.informatics
เยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends