ตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

UploadImage

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขัน
“ตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” ประจำปีการศึกษา 2560
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ บัวหลวงแกรนด์รูม  ชั้น 5  อาคาร 1