อบรมหลักสูตร TaxJunior รุ่นที่ 3 "นักภาษีอากร ยุค 4.0"

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดโครงการอบรมหลักสูตร TaxJunior รุ่นที่ 3 "นักภาษีอากร ยุค 4.0"
ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 4
อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.