พิธีกตเวทิตาคุณ ดร.สุข พุคยาภรณ์

UploadImage
 
ขอเชิญร่วมพิธีกตเวทิตาคุณ ดร.สุข พุคยาภรณ์
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

101 ปี ปูชนียบุคคลและผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยศรีปทุม

เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 11 และ Zone A – C ชั้น 1 อาคาร 11