ก้าวแรกสู่อาชีพอุตสาหกรรมการบริการ

UploadImage
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จัดกิจกรรม
ก้าวแรกสู่อาชีพอุตสาหกรรมการบริการ

เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
พร้อมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพให้กับนักศึกษา

เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.