วันสถาปนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดงานวันสถาปนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 - 17.00 น.
ณ  Board Room ,  Auditorium 2 และConvention 1, 2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.