อบรมเชิงปฏิบัติการ "การปิดงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ยุคบัญชี 4.0"

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปิดงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ยุค บัญชี 4.0
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

วันที่ 6, 7 และ 29 กรกฎาคม 2560      
อ.สุภาพร แช่มช้อย  กรรมการผู้จัดการ สำนักงานไทยเอสเอ็มอีการบัญชี
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 5-909  ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)

วันที่ 22, 24 และ 25 กรกฎาคม 2560   
ดร.อิสริยา  พรหมสงฆ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รัชพรการบัญชี ภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 5-909  ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)

วันที่ 5 สิงหาคม 2560
คุณเลิศศิลป์  สมุดกิจไพศาล ผู้อำนวยการทรัพยากรมนุษย์และส่วนงานธุรกิจ ธนาคาร UOB
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ Convention ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)