เชิญชวนทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับชมรมพุทธศาสน์ คณะและหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปมารับบาตร ทุกวันพฤหัสบดี

เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 จนถึง 26 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 09.30 น.
ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี(อาคาร 5)  ชั้น 1
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.