Young & Smart Accountants

“Young & Smart Accountants

กิจกรรมสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ สร้างความรู้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ในการทำงานกับผู้ประกอบวิชาชีพประเทศฯต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ Convention ชั้น 4 อาคาร 11