สานสัมพันธ์ SPU-ACC

สานสัมพันธ์ SPU-ACC Freshly 2017”

คณะบัญชี จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาใหม่ ปี 60


เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ Theater Room อาคาร 11
และ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน