Design Thinking

“Design Thinking”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมคณาจารย์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
และสร้างกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่


เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ Convention ชั้น 4 อาคาร 11