การแข่งขันการออกแบบระบบบัญชี

“การแข่งขันการออกแบบระบบบัญชี ระดับปริญญาโท”

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถนำเอาแนวคิดหลักการปฏิบัติ
การวางแผนระบบบัญชีไปประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 1103 ชั้น 11 อาคาร 11