ส่งเสริมการนวดรักษาสุขภาพ ครั้งที่ 2

“ส่งเสริมการนวดรักษาสุขภาพ ครั้งที่ 2”

คลินิกการแพทย์แผนไทย
ขอเชิญรับบริการนวดหน้าด้วยสมุนไพร ชิมชาชะลอวัย
นวดรักษาออฟฟิศซินโดรม เวลา 10.00 – 17.00 น.

ณ คลินิกการแพทย์แผนไทย ชั้น 1 อาคาร 2 สอบถามโทร 0 2579 1111 ต่อ 1483