รับสมัครนักศึกษาใหม่ "เรียนวันอาทิตย์วันเดียว"

UploadImage
สาขาที่เปิดสอน
1. ภาควันอาทิตย์ (วันเดียว) สำหรับผู้จบ ปวส. เทียบโอน
คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  คณะบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

หมายเหตุ ผู้กู้เคยกู้ กยศ. มาก่อนจึงสามารถกู้ได้ทุนการศึกษาที่ได้รับ 

 • รับทุน 10,000 บาท*

หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่

 • รับสมัคร วันนี้ - 31 พ.ค. 2560

 • สัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ - 31 พ.ค. 2560

กระบวนการสมัคร

 • ยื่นผลการเรียน 4-5 เทอม

 • สัมภาษณ์

วิธีสมัครเรียน

 • สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ คลิกที่นี่

 • สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2)
  สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

 เอกสารการสมัคร

 • ใบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด

 • บัตรประจำตัวประชาชน...จำนวน 1 ชุด

 • ทะเบียนบ้าน...จำนวน 1 ชุด

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว...จำนวน 3 รูป

ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว ดูค่าเทอม
สำหรับผู้ลงทะเบียน

 • การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียนและส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา

สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.

 • ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน

   

   

  สอบถามเพิ่มเติม
  ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  อาคาร 11 ชั้น 2
  โทร : 025586888 ต่อ 2121-4 มือถือ : 08 4751 2900-15