PA The Debut Fashion Show

“PA The Debut Fashion Show”
By PA58 SPU


คณะนิเทศศาสตร์ ขอเชิญชมผลงานการออกแบบเครื่องแต่งการของนักศึกษา
สาขาศิลปะการแสดง Into The FUTURE  & Into The Garden

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ Zone A ชั้น 1 อาคาร 11