เปิดค่ายพัฒนาความเป็นผู้นำ

วิทยาลัยการบินและคมนาคม
“เปิดค่ายพัฒนาความเป็นผู้นำ

เพื่อปลูกฝังความอดทน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ
สร้างความสามัคคี และการเสียสละเพื่อส่วนรวม

วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2560
เวลา 08.00 - 18.00 น.
ณ บ้านพักสวัสดิการ ทอ. เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา