ปัจฉิมนิเทศบัญชี

คณะบัญชีจัดกิจกรรม
“ปัจฉิมนิเทศบัญชี ภาค 2/2559”
สานความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา
เตรียมตัวสู่การออกปฏิบัติงานจริง

6 พฤษภาคม 2560
เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์