การเล่าเรื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์

UploadImage

เรียนกับตัวจริง  ประสบการณ์จริง

"การเล่าเรื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์"
โดยพี่แป้ง คุณกมลวัฒน์ ชูเตชะ 

Senior Creative & Director Toolmorrow

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
เวลา 13.00 - 15.00 น.
Creative Room ชั้น 8 อาคาร 9