รับสมัครนักศึกษาใหม่ ผู้จบ ปวส. เทียบโอนเรียนต่อปริญญาตรี ภาคปกติ และภาควันอาทิตย์วันเดียว

UploadImage

สาขาที่เปิดสอน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  คณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะดิจิทัลมีเดีย Sripatum International College หมายเหตุ * คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนรายบุคคลเท่านั้น (สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำรายวิชามาเทียบโอนได้)

ทุนการศึกษาที่ได้รับ โควตาพิเศษ 2560 (รอบ 2)
 • ทุกคณะ ทุกสาขา
 • ปวส. รับทุน 10,000 บาท*
หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • รับสมัคร วันนี้ - 10 เม.ย. 2560
 • สัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ - 10 เม.ย. 2560
กระบวนการสมัคร
 • ยื่นผลการเรียน 4-5 เทอม
 • สอบความถนัด และสัมภาษณ์
วิธีสมัครเรียน
 • สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th/register.landing.php
 • สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2)
  สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
 เอกสารการสมัคร
 • ใบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
 • บัตรประจำตัวประชาชน...จำนวน 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้าน...จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว...จำนวน 3 รูป
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว (ดูค่าเทอม)
สำหรับผู้ลงทะเบียน
 • การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียนและส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา
สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.
 • ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน


สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 11 ชั้น 2
โทร : 025586888 ต่อ 2121-4 มือถือ : 08 4751 2900-15