SBS : FIRST STEP TO AVIATION

UploadImageSBS : FIRST STEP TO AVIATION
ปรับลุคใหม่ในตัวคุณ ในสายงานการจัดการธุรกิจการบิน 

พบกันวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 
เวลา 9.00-16.00 น. Convention Hall 1 ชั้น 4
อาคาร 40ปีศรีปทุม (อาคาร11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

#สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

#คณะบริหารธุรกิจ
#SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

รับสมัครเรียน https://www.spu.ac.th/fac/business/th/program/56/