พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD)

คณะบัญชี  ขอเชิญร่วมอบรม
หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี CPD


การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (
CPD) 
เรื่อง  “TFRS for SMEs สู่การปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง”


วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560
เวลา 08.30-16.30 ณ อาคาร 11 ห้อง 1103
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 16 มิถุนายน 2560
ส่งหลักฐานการสมัครอบรม ได้ที่
E-mail : urai.wu@spu.ac.th


**คลิกชมรายละเอียด**