โครงสร้างการบริหารคณะ

UploadImage
    

 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
UploadImage
 UploadImageผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา  เลิศไพฑูรย์พันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

UploadImage

UploadImage
               
ผู้ช่วยศาสตราดร.ชิษณุ  อัมพรายน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

UploadImage

UploadImage


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร  ผาวัน
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง
UploadImage


UploadImageผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์

UploadImage

UploadImage

ดร.เทพฤทธิ์  ทองชุบ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบเครื่องกล
และนวัตกรรมอุตสาหกรรม
UploadImageUploadImage


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  มณีศรี
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจากวิศวกรรม
UploadImage


UploadImage


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภัทร  พรหมวัฒนภักดี
หัวหน้าศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ
UploadImage

 

 
UploadImage

 
ธันยนันท์ วงษ์สนธิ์
ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการคณะ
UploadImage