อาจารย์สุรัตนชัย ชื่นตา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : ศ.ม. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การออกแบบงานกราฟฟิก
- การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
- การออกแบบตัวอักษร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1002
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 1124