อาจารย์สันติ ธนสารอนันต์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: นศ.ม (ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: นศ.บ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- บันทึกเสียง ผสมเสียง และทำมาสเตอร์ริ่ง ในสตูดิโอเสียง (Sound engineer)
- แต่งเนื้อเพลง และ เรียบเรียงดนตรี เพื่อใช้ในสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์ (Music composer)
- ออกแบบเสียงประกอบ (Sound designer)
- พากย์เสียงประกอบสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2313
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336