อาจารย์ อุสรา สืบพงษ์สังข์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท
Master of Business in E-Business
University of Technology, Sydney, Australia

ปริญญาตรี
นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
อาจารย์อุสรา สืบพงษ์สังข์ เป็นผู้มีประสบการณ์ในงานด้านนิเทศศาสตร์มายาวนานกว่า 20 ปี ทั้งในวงการสื่อและธุรกิจบันเทิงอย่าง GMM Grammy และ National Multimedia Group นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานด้านเทคโนโลยี สื่อดิจิทัล และงานโฆษณา กับองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิ Major Cineplex Esso การบินไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด-หลักทรัพย์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มูลนิธิไทยคม Land & House ฯลฯ รวมทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายงานด้านสื่อสารการตลาดให้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกด้วย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2225
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336