อาจารย์กิติพงษ์ จีนะวงค์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี นศ.บ ( ภาพยนตร์ )
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี วท.บ ( เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )
สถาบันราชภัฎพระนคร
เคยปฏิบัติงานในด้านการสอน Production technique สำหรับภาพยนตร์ให้นักศึกษาตั้งแต่ยุค ฟิล์มภาพยนตร์ 16 มิลลิเมตร 35 มิลลิเมตร จนกระทั่ง กล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิทัล สอนในด้านกระบวนการผลิตภาพยนตร์ กระบวนความคิดสร้างสรรค์ในงานด้านภาพยนตร์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- Production technique สำหรับภาพยนตร์
- เทคนิคการจัดแสงสำหรับภาพยนตร์
- การเขียนบทภาพยนตร์
- การบันทึกเสียงในภาพยนตร์
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2225
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336