คุณสุรกฤษณ์ เนาวกิติเวทย์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสาขา

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2338
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336