ผศ.ดร. กาญจนา มีศิลปวิกกัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: Ed.D. Higher Education Administration (Administrative and Policy Studies)
University of Pittsburgh, USA

ปริญญาโท: นศ.ม. (การโฆษณา)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: บธ.บ. (การโฆษณา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร: Cert. (Advanced Program in Strategic Management)
Loyola College, Maryland, USA
ผศ.ดร. กาญจนา มีศิลปวิกกัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และประกาศนียบัตร Advanced Program in Strategic Management จาก Loyola College แห่งรัฐ Maryland สหรัฐอเมริกา จากนั้นจึงจบปริญญาเอกทางด้าน Higher Education Administration (Administrative and Policy Studies) จาก University of Pittsburgh สหรัฐอเมริกา และได้ผ่านการอบรมที่สำคัญๆ เช่น

อบรม “นักบริหารและกำกับนโยบายสาธารณะ (ด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)” รุ่นที่ 1 โดย กสทช.
อบรม “ผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.)” รุ่นที่ 1 โดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย อบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.)” รุ่นที่ 5 โดยทบวงมหาวิทยาลัย
อบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร” โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โครงการอบรม “Business Intelligence & Research” รุ่นที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศึกษาดูงานเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาและด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน ผศ.ดร. กาญจนา มีศิลปวิกกัย เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต โดยได้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการไว้มากมาย ทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตำราการเรียนการสอน “การจัดการโฆษณา” กับ “ความรู้เบื้องต้นและทฤษฎีการสื่อสาร” รวมถึงงานวิจัย เรื่อง “การใช้สื่อมวลชนเพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชน” และ“การศึกษาเพื่อสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและการโฆษณาด้วยสื่อใหม่กับการรับรู้ของผู้บริโภค” เป็นต้น

ด้วยความเป็นนักการศึกษา และอดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำให้ ผศ.ดร. กาญจนา มีศิลปวิกกัย มีความเข้าใจในระบบและบริบทของการศึกษา เรื่องของการสร้างหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสร้างกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ด้วยความเป็นนักบริหารทำให้มีความสามารถในเชิงของการบริหาร การสร้างทีมโดยให้เห็นและเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน การทำงานร่วมกันด้วยการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อความสำเร็จของงานภายใต้การทำงานอย่างมีความสุข และ ด้วยความเป็นนักนิเทศศาสตร์ทำให้สามารถเข้าใจและประเมินบริบทของการสื่อสารได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสาร ด้านการตลาด และการโฆษณา ทำให้ภาพรวมของ ผศ.ดร. กาญจนา มีศิลปวิกกัยเป็นผู้ที่สามารถบูรณาการบริบทต่างๆ ของการศึกษา การบริหาร และนิเทศศาสตร์ เพื่อตอบเป้าหมายปลายทางในเชิงของการประเมินความสำเร็จได้เป็นอย่างดี
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2027
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336