ผศ. นฤดล จิตสกูล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท:
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- การวิจัยทางการศึกษาและงานออกแบบ

- งานการเขียนด้านวิชาการ

- งานด้านออกแบบกราฟิก (Graphic Design) และงานออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2227
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336