ผศ.นับทอง ทองใบ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: นศ.ม. (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การเขียนเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

- การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของสื่อการ์ตูนและแอนิเมชั่น

- การเขียนข่าว สื่อข่าว รายงานข่าว Soft News และ Special Report

- การประกาศข่าว การเป็นพิธีกร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2225
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336