อาจารย์ประพาฬรัตน์ อ่ำประเสริฐ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: นศ.ม. (การโฆษณา)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: ศศ.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์ประพาฬรัตน์ อ่ำประเสริฐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จากนั้นจึงเบนเข็มมาศึกษาปริญญาโทในสาขาการโฆษณา จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และด้วยประสบการณ์จากการเป็นเลขานุการฝ่ายการตลาด และ AE (Account Executive) มาก่อน ส่งผลให้อาจารย์ประพาฬรัตน์มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาด การโฆษณา และการจัดอีเว้นท์เป็นพิเศษ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2340
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336