คุณพรพรรณ แย้มมีศรี

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: กจ.ม. (พลวัตรและการจัดองค์กร)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2336
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336