อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ว.ม. (การสื่อสารภาครัฐและเอกชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี: วท.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การถ่ายภาพดิจิทัล การถ่ายภาพโฆษณา และการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

- การผลิตสื่อโฆษณาประสัมพันธ์

- การจัดกิจกรรมพิเศษ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2342
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336