ผศ.วรรณี งามขจรกุลกิจ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ว.ม. (วิจัยสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี: ว.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การวิจัยเชิงปริมาณ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน การโฆษณา การตลาด แบรนด์และผู้บริโภค

- การเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ

- การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2029
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336