ส่วนงานสำนักงานเลขานุการคณะ

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2336
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสาขา

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2338
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัท เวลโนล แลปปิคารี่ จำกัด
ตำแหน่ง: พนักงานขาย

บริษัท คลาสสิคเจมส์ แลปปิคารี่ จำกัด
ตำแหน่ง: พนักงานขาย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2335
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2335
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
อาจารย์ผุสดี กลิ่นเกษร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ วุฒิที่ได้รับ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (B.S. Agro-Bioresources) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ วุฒิที่ได้รับ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (M.A. Cooperative Economics) มีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานวิจัยที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่งในขณะนี้ได้ดูแลงานของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต โดยประสานงานการจัดทำโครงการสอนกับอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษของหลักสูตร สร้างความเข้าใจแก่อาจารย์ผู้สอนตามที่มหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด ดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ จัดการเตรียมการสอบ การจัดเก็บข้อสอบให้อาจารย์ผู้สอนเพื่อประเมินผล จัดเตรียมมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ดำเนินการยื่นคำร้องขอจบการศึกษาให้นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา จัดทำบันทึกต่าง ๆ ทำเบิกค่าตอบแทนและงบประมาณต่างๆ ในหลักสูตรฯ จัดกิจกรรม /โครงการต่างๆ ของหลักสูตร และประสานงานอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรที่มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานในแต่ละ องค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ที่กําหนด นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้แก่อาจารย์ และนักศึกษาอีกด้วย
โทร : 02-5791111 ต่อ 3033