ส่วนงานนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาโทในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และปริญญาเอกด้านการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ทางด้านประสบการณ์การทำงาน เริ่มต้นหน้าที่รับผิดชอบดูแลฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เบตเตอร์ อิมแพคคอมมิวนิเคชั่น จำกัด นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและผู้จัดการฝ่ายรายการ บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท จิณณ์ เจนเนอเรชั่น จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษา IMC ให้กับบริษัทเอกชนต่างๆ และ อดีตพิธีกรรายการโทรทัศน์หลายรายการ อาทิ รายการ รักษ์สิทธิ์ รายกา รคุยอย่างเสรี กับ ดร.เสรี รายการ สายน้ำนี้เพื่ออีสาน ออกอากาศทาง ไอทีวี และรายการ ยายเม้าท์วอนสอนหญิง ทางช่อง 3 เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการผลิต ควบคุมการผลิต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ของละครเวที และทอล์คโชว์ต่าง ๆ อาทิ “นังเหมียวย้อมสี” “ฉันผู้ชาย น๊ะย๊ะ ภาค 1 - 2” “เวทีนี้..ไม่มีผู้ชาย ตอน ฒ” ขอเม้าท์หน่อย” เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นผู้ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ อาทิ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) กรมส่งเสริมการส่งออก โครงการอ่านฉลากก่อนซื้อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นต้น
โทร : 089-898-9779
ผศ.ดร. กาญจนา มีศิลปวิกกัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และประกาศนียบัตร Advanced Program in Strategic Management จาก Loyola College แห่งรัฐ Maryland สหรัฐอเมริกา จากนั้นจึงจบปริญญาเอกทางด้าน Higher Education Administration (Administrative and Policy Studies) จาก University of Pittsburgh สหรัฐอเมริกา และได้ผ่านการอบรมที่สำคัญๆ เช่น

อบรม “นักบริหารและกำกับนโยบายสาธารณะ (ด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)” รุ่นที่ 1 โดย กสทช.
อบรม “ผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.)” รุ่นที่ 1 โดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย อบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.)” รุ่นที่ 5 โดยทบวงมหาวิทยาลัย
อบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร” โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โครงการอบรม “Business Intelligence & Research” รุ่นที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศึกษาดูงานเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาและด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน ผศ.ดร. กาญจนา มีศิลปวิกกัย เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต โดยได้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการไว้มากมาย ทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตำราการเรียนการสอน “การจัดการโฆษณา” กับ “ความรู้เบื้องต้นและทฤษฎีการสื่อสาร” รวมถึงงานวิจัย เรื่อง “การใช้สื่อมวลชนเพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชน” และ“การศึกษาเพื่อสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและการโฆษณาด้วยสื่อใหม่กับการรับรู้ของผู้บริโภค” เป็นต้น

ด้วยความเป็นนักการศึกษา และอดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำให้ ผศ.ดร. กาญจนา มีศิลปวิกกัย มีความเข้าใจในระบบและบริบทของการศึกษา เรื่องของการสร้างหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสร้างกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ด้วยความเป็นนักบริหารทำให้มีความสามารถในเชิงของการบริหาร การสร้างทีมโดยให้เห็นและเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน การทำงานร่วมกันด้วยการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อความสำเร็จของงานภายใต้การทำงานอย่างมีความสุข และ ด้วยความเป็นนักนิเทศศาสตร์ทำให้สามารถเข้าใจและประเมินบริบทของการสื่อสารได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสาร ด้านการตลาด และการโฆษณา ทำให้ภาพรวมของ ผศ.ดร. กาญจนา มีศิลปวิกกัยเป็นผู้ที่สามารถบูรณาการบริบทต่างๆ ของการศึกษา การบริหาร และนิเทศศาสตร์ เพื่อตอบเป้าหมายปลายทางในเชิงของการประเมินความสำเร็จได้เป็นอย่างดี
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2027
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
อาจารย์ผุสดี กลิ่นเกษร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ วุฒิที่ได้รับ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (B.S. Agro-Bioresources) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ วุฒิที่ได้รับ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (M.A. Cooperative Economics) มีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานวิจัยที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่งในขณะนี้ได้ดูแลงานของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต โดยประสานงานการจัดทำโครงการสอนกับอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษของหลักสูตร สร้างความเข้าใจแก่อาจารย์ผู้สอนตามที่มหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด ดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ จัดการเตรียมการสอบ การจัดเก็บข้อสอบให้อาจารย์ผู้สอนเพื่อประเมินผล จัดเตรียมมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ดำเนินการยื่นคำร้องขอจบการศึกษาให้นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา จัดทำบันทึกต่าง ๆ ทำเบิกค่าตอบแทนและงบประมาณต่างๆ ในหลักสูตรฯ จัดกิจกรรม /โครงการต่างๆ ของหลักสูตร และประสานงานอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรที่มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานในแต่ละ องค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ที่กําหนด นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้แก่อาจารย์ และนักศึกษาอีกด้วย
โทร : 02-5791111 ต่อ 3033