ส่วนงานสาขา

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การเขียนเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

- การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของสื่อการ์ตูนและแอนิเมชั่น

- การเขียนข่าว สื่อข่าว รายงานข่าว Soft News และ Special Report

- การประกาศข่าว การเป็นพิธีกร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2225
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การถ่ายภาพดิจิทัล การถ่ายภาพโฆษณา และการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

- การผลิตสื่อโฆษณาประสัมพันธ์

- การจัดกิจกรรมพิเศษ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2342
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
1. การกำกับรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการวัยรุ่น)

2. การเขียนบทรายการโทรทัศน์ บทละครเวที บทภาพยนตร์

3. Advance in Acting for Film, Acting for Television, Acting for play and Acting for Singing

4. Coach Acting for Film and Television

5. วิทยากรและพิธีกรอาชีพ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2223
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336
อาจารย์จิตรา วรรณสอน เข้าสู่วงการนักการตลาดตั้งแต่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเริ่มงานที่เว็บไซต์ชุมชนการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ ที่นี่อาจารย์ได้เริ่มงานด้านการตลาดการศึกษา การสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาด (Content Marketing) คอลัมนิสต์การศึกษา และงานวิทยากร บรรยายให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ผู้ปกครอง และ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว

ด้วยความสนใจด้านการตลาด จึงตัดสินใจศึกษาต่อปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เพิ่มประสบการณ์การตลาดระหว่างประเทศ ด้วยการเข้าไปทำงานกับบริษัท EduGlobal Resources Incorporated Sdn. Bhd, Malaysia และ Raffles Education Network PTE. LTD., Singapore ตามลำดับ

ก่อนจะย้ายกลับมาทำที่ บริษัทรัชดา แอสโซซิเอท จำกัด ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ปัจจุบันเป็นหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด การตลาดในยุคดิจิทัล การประชาสัมพันธ์บนสื่อดิจิทัล เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ควบคู่กับการเป็นที่ปรึกษาบริษัทอัพบีน จำกัด ที่ปรึกษาเว็บไซต์ Admission Premium และ วิทยากรรับเชิญให้โรงเรียน และ หน่วยงานต่างๆ

ประวัติการเป็นวิทยากร
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ "กลยุทธ์การตลาดและการวางแผนการตลาด"
ให้กับผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสถาบันในสังกัดพระบรมมราชชนก
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การใช้ Social Media เพื่อสร้างภาพลักษณ์"
ให้กับผู้นำทางความคิด ชุมชนบางแขยง
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การสื่อสารในยุค 4.0"
ให้กับสํานักงานเลขานุการกองทัพบก
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การสื่อสารการตลาดของสถาบันการศึกษา"
ให้กับผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสถาบันในสังกัดพระบรมมราชชนก
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการประชาสัมพันธ์"
ให้กับนายทหารฯ สํานักงานเลขานุการกองทัพบก
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์การเขียน Content เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้วย Social Media"
ให้กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างประเด็นและการเขียน Content เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้วย Social Media" ในโครงการ “เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ทช. กับการสร้างภาพลักษณ์ด้วย Social Media"
ให้กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 1 - 4 ทั่วประเทศ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2227
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- การวิจัยทางการศึกษาและงานออกแบบ

- งานการเขียนด้านวิชาการ

- งานด้านออกแบบกราฟิก (Graphic Design) และงานออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2227
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล
- การใช้เทคโนโลยีเพื่องานออกแบบทางนิเทศศาสตร์
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2330
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การวิจัยเชิงปริมาณ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน การโฆษณา การตลาด แบรนด์และผู้บริโภค

- การเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ

- การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2029
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
อาจารย์ประพาฬรัตน์ อ่ำประเสริฐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จากนั้นจึงเบนเข็มมาศึกษาปริญญาโทในสาขาการโฆษณา จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และด้วยประสบการณ์จากการเป็นเลขานุการฝ่ายการตลาด และ AE (Account Executive) มาก่อน ส่งผลให้อาจารย์ประพาฬรัตน์มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาด การโฆษณา และการจัดอีเว้นท์เป็นพิเศษ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2340
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การเขียนบทพิธีการ เช่น คำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด-ปิดงาน คำกล่าวอวยพรในโอกาสต่างๆ บทพิธีกร ฯลฯ

- การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนบทรายการเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- ศิลปะการพูดเพื่องานสื่อมวลชน เช่น ผู้สื่อข่าว นักจัดรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- การจัดกิจกรรมและโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2226
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

-เชี่ยวชาญการวางแผนกลยุทธ์ในการนำ Social Media มาใช้งานร่วมกับระบบ e-learning เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Production) รายการโทรทัศน์ เช่น กล้องโทรทัศน์ อุปกรณ์และระบบตัดต่อลำดับภาพ ระบบ Studio โทรทัศน์ อุปกรณ์สร้างภาพเทคนิคพิเศษฯ

- เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Production) รายการวิทยุกระจายเสียง เช่น อุปกรณ์ผสมเสียง อุปกรณ์บันทึกเสียงและตัดต่อเสียงฯ

- การวางแผนกลยุทธ์ในการใช้งาน Social Media ร่วมกับระบบ e-learning เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

- การใช้งานกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวแบบดิจิทัล (DSLR) ในการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (Motion)

- การผลิตสื่อ (Presentation) เพื่อการนำเสนอ ด้วยซอฟต์แวร์ Keynote Presentation ร่วมกับการใช้ Software ตกแต่งภาพ และ Software ตัดต่อเสียงฯ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2382
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2310
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ
- การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ TV Production
- การวิจัยด้านนิเทศศาสตร์
- การออกแบบ Packaging&Graphic Design
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336
ความสามารถพิเศษ :

Acting for Film, Acting for Television, Acting for Play and Acting for Singing
Coach Acting for Play , Film and Television
Applied Drama/Theatre
การกำกับการแสดง
การเขียนบทรายการโทรทัศน์ บทละครเวที บทภาพยนตร์
วิทยากรและพิธีกรอาชีพ

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 3061
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความชำนาญพิเศษ:
Ballet , Jazz dance, Basic Hophip, Contemporary Dance
- นักออกแบบท่าเต้น
- ครูสอนเต้น

งานวิจัย:
- ผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ “เจิงลายแจ๊ส”

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 3063
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
อาจารย์ชาญวิทย พรหมพิทักษ์ จบปริญญาตรีในสาขาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ เริ่มงานที่บริษัท มูวี่ เมจิก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ รับตำแหน่งช่างเทคนิคด้านภาพยนตร์ ซึ่งในขณะนั้นเทคโนโลยีการถ่ายทำภาพยนตร์ในระบบดิจิทัลเริ่มเป็นที่นิยมในประเทศไทย จากนั้นตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เมื่อศึกษาจนจบจึงได้เข้าทำงานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (วิสาหกิจกรุงเทพมหานคร) รับผิดชอบดูแลงานประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อในโครงการต่างที่ของบริษัท เช่น ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยาย , ประชาสัมพันธ์โครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT , ประชาสัมพันธ์โครงการจักรยานของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนบทรายการวิทยุ
บทละครโทรทัศน์ และบทภาพยนตร์ การผลิตสื่อในยุคดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล การสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม (CSR) รวมถึงงานเขียนงานวิจัยและบทความวิชาการ เช่น ปัจจัยการเลือกชมภาพยนตร์ดิจิทัลในประเทศไทย (2556) , ประชาคมอาเซียนกับความร่วมมือด้านภาพยนตร์ (2558) , เมื่อชีวิตแขวนไว้บนเรตติ้ง (2559)

ประสบการณ์การทำงาน :
บริษัท มูวี่ เมจิก จำกัด : ช่างเทคนิคด้านภาพยนตร์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : Project coordinator
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด : ประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2233
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
อาจารย์ วิชชา วรรณรัตน์ หลังจากจบปริญญาตรีจาก คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการภาพยนตร์และวีดีทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ วิชชา ได้เริ่มต้นก้าวเข้าสู่วิชาชีพด้วยการ เป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ควบคู่ไปกับการเป็นโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ให้กับ บริษัท โซดาไฟจำกัด เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งการผลิตภาพยนตร์โฆษณาและรายการโทรทัศน์ จนรู้สึกอิ่มตัวจึงผันตัวออกมารับผลิตงานด้วยตนเอง

เริ่มงานเป็นผู้กำกับครั้งแรก ด้วยการผลิตภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัท Toyota Ap-gpc และ Ap-stc ประเทศไทย ต่อจากนั้นจึงรับผลิตสื่อภาพยนตร์และภาพนิ่งเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เรื่อยมา โดยทำหน้าที่เป็น ผู้กำกับ โปรดิวซ์เซอร์ และช่างภาพ

ด้วยความสนใจที่หลากหลายอาจารย์ วิชชา ยังมีงานเขียนวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ตีพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย และจัดทำเป็นหนังสือ อิเล็คโทรนิควางจำหน่ายในเวปไซด์ Ebooks.in.th และมีข้อเขียนชิ้นอื่นๆเผยแพร่ในหน้านิตยสารตลอดจนเวปไซด์ต่างๆ

เนื่องจากต้องการท้าทายขีดความสามารถของตัวเองจึงเริ่มต้นอาชีพนักโฆษณากับ บริษัท ชูโอเซนโก ประเทศไทย ในตำแหน่ง ดิจิทัล ครีเอทีฟ ควบคู่ไปกำกับการทำหน้าเป็น ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา

หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านวิชาชีพมาได้สักระยะหนึ่งจึงตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มหาวิทยาเกษมบัณฑิต

ด้วยประสบการณ์วิชาชีพและความเชี่ยวชาญที่รอบด้านในสายงานสื่อสารมวลชน ทั้งการ คิด การเขียน ถ่ายภาพ และการกำกับภาพยนตร์ ปัจจุบันอาจารย์ วิชชา เป็นอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุมควบคู่ไปกับการ เป็นผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา โปรดิวเซอร์ และ ช่างภาพ อิสระ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2334
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2334
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ประวัติการทำงาน :

ปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปัจจุบัน : ดีไซเนอร์/เจ้าของ ร้านเสื้อผ้าบุรุษ b r o Siam Square Soi 2
ปัจจุบัน : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2016 : 1 ใน 10 Finalists Young Designer โครงการ VOGUE Who's on next : the VOGUE Fashion Fund 2016
https://youtu.be/Sr9cXUiOfGg
2016 : 1 ใน 5 Designer โครงการประกวด Thailand Creative Textile 2016 และได้นำเสนอผลงานที่ในงาน HKTDC ที่ประเทศฮ่องกง
2015 - 2017 : ผู้อำนวยการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันศิลปะเพื่อการออกแบบ (Center of Art and Design Capabilities for Competition - CADCC) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2013 - 2017 : อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2008 - 2011 : อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ฝึกงาน : สวนสนุก Busch Gardens เมือง Williamsburg VA, USA 2003
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2341
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- งานสร้างสรรค์ละครเวทีสำหรับผู้พิการทางสายตา
- งานออกแบบเพื่อการแสดง เสื้อผ้า ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก แสง และเสียง
- งานประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ให้มหาวิทยาลัย (ประสบการณ์ 7 ปี)
- งานออกแบบกราฟิก (Graphic Design) และงานออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 3063
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ

- งานออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
- งานศิลปะ และการวาดภาพ
- งานประยุกต์หัตถกรรมร่วมสมัย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2341
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ

• การตลาดสินค้าแฟชั่น
• การสร้างตราสินค้าแฟชั่น
• การนำเสนอสินค้าแฟชั่นและสไตล์ลิ่ง
• การบริหารและจัดการตราสินค้าแฟชั่นระดับluxury

ประสบการณ์ทำงาน

• Assistant Brand Manager (Roberto Cavalli / Just Cavalli),
Central Trading Co., Ltd. (Thailand)

• Buyer (Versace / Versus / Versace Collection / Versace Jeans / Giuseppe Zanotti Design),
Central Trading Co., Ltd. (Thailand)

• Buyer (Club21 Men Multi-brand store),
Club21 (Thailand) Co., Ltd.

• อาจารย์พิเศษ วิชา การจัดการส่วนหน้าร้านและการขายในธุรกิจค้าปลีกของสินค้าทรงคุณค่า (Luxury Retail Management)
คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

• อาจารย์พิเศษ วิชา Fashion Marketing / Fashion Promotion/ Introduction to Fashion Styling/ Fashion Buying & Merchandising / The Great Fashion Designers
BangkokFA Fashion & Art Institute
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2341
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
อาจารย์อุสรา สืบพงษ์สังข์ เป็นผู้มีประสบการณ์ในงานด้านนิเทศศาสตร์มายาวนานกว่า 20 ปี ทั้งในวงการสื่อและธุรกิจบันเทิงอย่าง GMM Grammy และ National Multimedia Group นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานด้านเทคโนโลยี สื่อดิจิทัล และงานโฆษณา กับองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิ Major Cineplex Esso การบินไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด-หลักทรัพย์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มูลนิธิไทยคม Land & House ฯลฯ รวมทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายงานด้านสื่อสารการตลาดให้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกด้วย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2225
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

-ละครเพลง (Musical Theater)
-ละครเวที (โดยเฉพาะสำหรับเยาวชน Theater in Education, Drama in Education)
-ทักษะการใช้เสียงในการแสดง (Vocal Training for actors)
-ศิลปะการพูดสำหรับวิทยากรและพิธีกรสองภาษา (Speaking Arts for Bilingual Emcee)
-ศิลปะการออกแบบสำหรับงานแสดง

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
-2560-2561 อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์

เสียงไทยคอรัส
-2558-2560 สมาชิกวงขับร้องประสานเสียง

Star Bright Dance Troupe
- 2554-2557 ผู้ออกแบบท่าเต้นและครูสอนเต้น

นักแสดงอิสระ
-2553 รักเธอเสมอ เดอะมิวสิคัล
-2554 หนึ่งในดวงใจ สุนทราภรณ์เดอะมิวสิคัล
-2555 หลังคาแดง เดอะมิวสิคัล
-2556 Woman of Asia
-2557 เพลงรักของเธอ สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล
-2558 แผ่นดินของเรา เดอะมิวสิคัล / สะใภ้จ้าว /ขอให้เหมือนเดิม สุนทราภรณ์เดอะมิวสิคัล
-2559 ก๊วนคานทอง love game the musical / เกมริษยา/ ชิงรักหักสวาท/ ดาวเคียงเดือน
-2561 หนามยอกเอาหนามบ่ง/ปาก เดอะซีรีส์
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 3061,3062
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- บันทึกเสียง ผสมเสียง และทำมาสเตอร์ริ่ง ในสตูดิโอเสียง (Sound engineer)
- แต่งเนื้อเพลง และ เรียบเรียงดนตรี เพื่อใช้ในสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์ (Music composer)
- ออกแบบเสียงประกอบ (Sound designer)
- พากย์เสียงประกอบสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2313
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การออกแบบงานกราฟฟิก
- การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
- การออกแบบตัวอักษร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1002
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 1124