ส่วนงานบริหาร

ผศ. มานินทร์ เจริญลาภ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศููนย์มีเดีย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท Master of Fine Arts in Design (Honor), Massachusetts College of Art, Boston, USA
ปริญญาตรี ออ.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรพิเศษ Certificate in Intensive Film Workshop, New York University, New York, USA
มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ผศ.วรรณี งามขจรกุลกิจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ว.ม. (วิจัยสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี: ว.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ประพาฬรัตน์ อ่ำประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: นศ.ม. (การโฆษณา)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: ศศ.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ส่วนงานสาขา

ผศ.นับทอง ทองใบ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: นศ.ม. (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ว.ม. (การสื่อสารภาครัฐและเอกชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี: วท.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก
อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง

วุฒิการศึกษา :

Certificate in Intensive “Advance Acting” :
Dream box Acting Studio

Certificate in Intensive “การแสดงภาพยนตร์ขั้นสูง” :
สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย

Certificate in Intensive “การสอนการแสดงสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย” :
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง-การละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ การสอนการแสดงสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง

ส่วนงานนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ดร. ธนชาติ จันทร์เวโรจน์
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท: หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาเอก: ด้านการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ผศ.ดร. กาญจนา มีศิลปวิกกัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: Ed.D. Higher Education Administration (Administrative and Policy Studies)
University of Pittsburgh, USA

ปริญญาโท: นศ.ม. (การโฆษณา)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: บธ.บ. (การโฆษณา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร: Cert. (Advanced Program in Strategic Management)
Loyola College, Maryland, USA
คุณผุสดี กลิ่นเกษร
เลขานุการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (M.A. Cooperative Economics)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: วท.บ. ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (B.S. Agro-Bioresources)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่วนงานสำนักงานเลขานุการคณะ

คุณพรพรรณ แย้มมีศรี
ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการคณะ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: กจ.ม. (พลวัตรและการจัดองค์กร)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คุณสุรกฤษณ์ เนาวกิติเวทย์
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการคณะ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
คุณกฤติกานต์ แทนสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการคณะ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: บธ.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์

ผศ. มานินทร์ เจริญลาภ
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท Master of Fine Arts in Design (Honor), Massachusetts College of Art, Boston, USA
ปริญญาตรี ออ.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรพิเศษ Certificate in Intensive Film Workshop, New York University, New York, USA
มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
อาจารย์สุรัตนชัย ชื่นตา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : ศ.ม. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ. นฤดล จิตสกูล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท:
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ผศ.นับทอง ทองใบ
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: นศ.ม. (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์สันติ ธนสารอนันต์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: นศ.ม (ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: นศ.บ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์ อุสรา สืบพงษ์สังข์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท
Master of Business in E-Business
University of Technology, Sydney, Australia

ปริญญาตรี
นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สาขาศิลปะการแสดง

อาจารย์จิตรา วรรณสอน
ทดสอบ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: บธ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี: วท.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Certificate: Personal Branding (Online Course)
University of Virginia

Certificate: Content, Advertising & Social IMC (Online Course)
Northwestern University

Certificate:
Digital Marketing Specialist Certificate Program,
STEPS Digital Marketing Academy

Certificate:
Digital Network Advantage Certificate Program,
School of Business Administration, SPU
อาจารย์สันติ ธนสารอนันต์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: นศ.ม (ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: นศ.บ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อาจารย์กิติพงษ์ จีนะวงค์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี นศ.บ ( ภาพยนตร์ )
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี วท.บ ( เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )
สถาบันราชภัฎพระนคร
อาจารย์จิตรเมธ ฉลองพันธรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท นศ.ม
มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรี นศ.บ (สาขาภาพยนตร์ เเละวิดีทัศน์)
มหาวิทยาลัยรังสิต

เรียนคอร์สภาษาอังกฤษ ระดับ Upper Intermediate วิมเบอดัน
ลอนดอน , ประเทศอังกฤษ