อ.แจ๊ค ธันยวิช อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ผู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้นักศึกษา

" อ.แจ๊ค รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ "
าจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
ณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี
 อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน 

-----------------------------------------

 

เพราะอยากพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
และยกระดับการศึกษา จึงเลือกมาเป็นอาจารย์

ผมเริ่มเป็นคุณครูสอนระดับมัธยม ตั้งแต่ปี 2540 จนเห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าท้าทายวงการการศึกษาไทย คือ เรื่องของการวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่ยังขาด จึงผันตัวมาเป็นอาจารย์ในปี 2555 ซึ่งโชคดีที่ปีเดียวกัน โลกแห่งการศึกษาได้เริ่มตื่นตัวมากขึ้น มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน และมีการคำนึงถึงเรื่องของทักษะศตวรรษที่ 21 จน World Academic forum กำหนดเป็นนโยบาย Future skill Set ทำให้กระแสของการจัดการศึกษาเริ่มมีการปฏิรูปทำให้เกิดเทคโนโลยีแนวคิดใหม่แล้วนวัตกรรมทางการเรียนรู้ต่างๆ เกิดขึ้น ให้เราเข้าไปศึกษาวิจัย

UploadImage

 

..... แชร์เทคนิคการสอนที่ไม่เหมือนใคร .....
ผมชอบการสอนแบบโครงงานและมักจะหลอมหลายรายวิชาที่กลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเดียวกันเข้าด้วยกัน อย่างวิชาสาขา เพื่อให้โครงานบูรณาการที่ผู้เรียนสามารถทำชิ้นงานที่ยิ่งใหญ่ อลังการ มีประโยชน์มากขึ้น โดยผมได้ออกแบบกระบวนการเรีนรู้หนึ่งที่เรียกว่า โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนหรือ community innovation project เป็นการนำเอากระบวนการ Project Approach ที่มีขั้นตอนให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของประเทศไทย

กระบวนการเรียนรู้กับ community innovation Project นั้นจุดเด่นคือ การเชื่อมโยงชุมชน และสภาพแวดล้อมเข้าสู่ห้องเรียนโดยให้ผู้เรียนสำรวจชุมชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจก่อนจะมาออกแบบ หัวข้อในการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนจะมีอิสระ ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ มีความเป็นเจ้าของในหัวข้อโครงการ และอาจารย์จะใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นทั้งการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบงานที่ช่วยแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนของตนเองได้

" ที่สำคัญเน้นการตั้งคำถาม ลดการสั่งสอน และให้สะท้อนเยอะๆ การประเมินก็เน้นการประเมินแบบที่ให้เค้าได้เกิดการทบทวนตัวเอง กระตุ้นให้คิด ให้สร้างชิ้นงานจริง และเชื่อมโลกการทำงานจริงมาสู่ห้องเรียน เพราะถ้าเราไม่เชื่อมเค้าจะรู้สึกเสียเวลากับการมาเรียนในห้อง "

 

ผลงานรางวัล "อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน"
สำหรับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2566 คุณค่าที่แท้จริงของโครงการนี้ไม่ได้อยู่ที่รางวัล แต่อยู่ที่เราได้ทบทวนตัวเอง ได้รวบรวมผลงาน ได้วิเคราะห์จนตกผลึกออกมา ซึ่งเราก็จะได้เห็นจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงของเราเอง ผมคิดว่าคุณลักษณะของผมน่าจะเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ และ โค้ช มากกว่าการเป็นอาจารย์ผู้สอน เน้นการสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนมากกว่าแค่ความรู้ และมีการทำวิจัยชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากๆ ครับ

UploadImage
 

 สื่อการเรียนการสอนในอนาคต
สามารถทำให้ผู้เรียนพัฒนาเรื่องทักษะความรู้

สื่อจะเป็นเครื่องมือที่เชื่อมระหว่าง ชุดความรู้ และ ความคิดของผู้เรียน ผู้สอน เพื่อให้หลอมออกมาเป็นภูมิปัญญาใหม่ ผมจึงคิดว่า สื่อหรือเครื่องมือเทคโนโลยีการเรียนรู้ในอนาคตไม่น่าจะเป็นเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียว แต่น่าจะเป็นพื้นที่กลางที่นำเอาความรู้ของคนหลายๆ คน ของผู้สอนหลายๆคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เกิดการต่อยอดซึ่งน่าจะเป็นสื่อที่สร้างความรื่นรมย์ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน สะดวกต่อการใช้งาน และมีความเสมือนจริง สามารถทำให้ผู้เรียนพัฒนาได้ทั้งเรื่องความรู้ทักษะและยังไม่ทิ้งเรื่องอารมณ์และสังคม

 

โลกยุคใหม่เปลี่ยนเร็ว
แค่เราหยุดอยู่เฉยๆ ก็เหมือนกับการถอยหลัง

ตอนนี้มีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งตัวนักศึกษาเองก็มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองหรือพึ่งพาครูบาอาจารย์น้อยลง อาจารย์อยากให้ใช้ประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้ในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพราะโลกยุคใหม่เปลี่ยนเร็วมาก แค่เราหยุดอยู่เฉยๆ ก็เหมือนกับการถอยหลัง ดังนั้นใช้สติและวิจารณญาณในการกลั่นกรองความรู้ต่างๆ ว่าเป็นความรู้ที่อยู่บนฐานของคุณธรรมจริยธรรมไหม คนที่มีคุณค่าไม่ใช่แค่คนที่เก่ง แต่ต้องรู้จักใช้ความเก่ง ทำคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ ด้วย