โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล

สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ยึดถือปรัชญา “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพยุคดิจิทัล” เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการโฆษณา โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ รวมถึงความสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านการโฆษณาของอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ ใต้พื้นฐานการสื่อสารด้วยการคิด พูด เขียน และสื่อสารทางภาพ

จุดเด่น

มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักสร้างสรรค์งานโฆษณา
- นักเขียนบทโฆษณา
- ผู้กำกับศิลป์งานโฆษณา
- นักวางแผนสื่อโฆษณาและกลยุทธ์สื่อสารตราสินค้า
- นักออกแบบงานกราฟิก
- นักวิจัยการโฆษณา
- นักสื่อสารนำเสนอขายแผนงานโฆษณา
- ผู้ประกอบกิจการโฆษณาอิสระ

รายละเอียด

ชื่อปริญญา
นิเทศศาสตรบัณฑิต (โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล)
นศ.บ. (
โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล)
Bachelor of Communication Arts (Advertising, Public Relations in Digital Era)
B.Com.Arts
(Advertising, Public Relations in Digital Era)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.


กลยุทธ์ 4 Changes ได้แก่


UploadImage

1. Vision 
    สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ยึดถือปรัชญา “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพ…ยุคดิจิทัล” เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการโฆษณา โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ รวมถึงความสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านการโฆษณาของอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ ใต้พื้นฐานการสื่อสารด้วยการคิด พูด เขียน และสื่อสารทางภาพ (Visual)

 UploadImage

2. Method
    
สาขาวิชา
โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ปรับวิธีการเรียนการสอน เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ตามลำดับดังนี้

ชั้นปีที่ 
1  เรียนรู้สร้างความชำนาญด้านการสื่อสาร พูด คิด เขียน และฝึกฝนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเปิดโลกทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน “สายงานโฆษณา”

ชั้นปีที่ 2  เรียนรู้กลุ่มวิชาการตลาด การวิจัย การวางแผน การสร้างสรรค์ และฝึกฝนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการโฆษณา พร้อมกับการสัมผัสโลกวิชาชีพด้วยการประลองยุทธ์บนเวทีประกวด

ชั้นปีที่ 3  ฝึกความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มทักษะความชำนาญในวิชาชีพยุคดิจิทัล ด้วยห้องปฏิบัติการ Creation Lab และ Creating Image Lab ที่เพียบพร้อมด้วยเครื่อง Mac Pro รวมทั้งการเพิ่มประสบการณ์จริงจากการประกวดแข่งขันบนเวทีระดับชาติ

ชั้นปีที่ 4  สร้างความพร้อมเพื่อการทำงานในอนาคตภายใต้โครงการสหกิจศึกษา และการเพิ่มมูลค่าด้วยความเข้มข้นของกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิชาชีพโฆษณายุคดิจิทัล


UploadImage 

3. Teaching Materials 
    กระบวนการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการ เทคนิค และสื่อการเรียนการสอน ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมโฆษณายุคดิจิทัล การใช้สื่อการสอนอุปกรณ์การเรียนการสอน (Teaching Materials) ที่มีความทันสมัย การฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ผลิต และนำเสนอ พร้อมการวิพากษ์วิจารณ์และการเสนอแนะจากบรรดากูรูของวงการโฆษณา

4. Student 
    ผู้เรียนเปี่ยมด้วยความรู้ในภาคทฤษฎีและความชำนาญจากทักษะในการฝึกปฏิบัติ ทำให้เกิดศักยภาพและความพร้อมในการทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจการตลาดและอุตสาหกรรมโฆษณา

UploadImage

   หลักสูตรสาขาวิชาการโฆษณา เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกการสื่อสารยุคดิจิทัล และสนองตอบต่อการปรับเปลี่ยนของวงการอุตสาหกรรมโฆษณา ด้วยการสร้างนักโฆษณาให้เป็น “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพ…ยุคดิจิทัล”

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ประพาฬรัตน์ อ่ำประเสริฐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จากนั้นจึงเบนเข็มมาศึกษาปริญญาโทในสาขาการโฆษณา จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และด้วยประสบการณ์จากการเป็นเลขานุการฝ่ายการตลาด และ AE (Account Executive) มาก่อน ส่งผลให้อาจารย์ประพาฬรัตน์มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาด การโฆษณา และการจัดอีเว้นท์เป็นพิเศษ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2340
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การวิจัยเชิงปริมาณ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน การโฆษณา การตลาด แบรนด์และผู้บริโภค

- การเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ

- การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2029
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- การวิจัยทางการศึกษาและงานออกแบบ

- งานการเขียนด้านวิชาการ

- งานด้านออกแบบกราฟิก (Graphic Design) และงานออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2227
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336