การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด มีแนวทางการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล โดยบัณฑิตที่จบออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รอบด้านในการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างมืออาชีพ ดังอัตลักษณ์ของสาขาคือ “เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด”

จุดเด่น

การเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักประชาสัมพันธ์องค์กรม
- ตัวแทนที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์
- นักกลยุทธ์ด้านการสื่อสารตราสินค้า
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์
- ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
- ฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด

รายละเอียด

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด)
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด)
Bachelor of Communication Arts (Public Relations and Marketing Communication)
B.Com.Arts (Public Relations and Marketing Communication)


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

สโลแกน
เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด

เก่งแผน (Plan) : ฝึกวิเคราะห์ แก้ปัญหา ประเมินผล จากสถานการณ์จริง คิดหาแนวทางอย่างสร้างสรรค์ เพื่อวางแผนงานที่ดี

แม่นสื่อ (Media) : วางแผนการใช้สื่อ ผลิตสื่อ สร้าง Content บนสื่อทั้งสื่อ Offline และ Online ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ยึดถือภาพลักษณ์ (Image) : ศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารที่ส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แข็งแกร่ง รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักประชาสัมพันธ์ที่นำมาสู่ความสำเร็จขององค์กร สินค้า และบริการ

เด่นชัดด้านการตลาด (Marketing) : มุ่งเน้นด้านการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ที่ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์องค์กร และการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจ

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาด ปรับบุคลิกที่ดีเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กร ให้ทันกับยุคดิจิทัล


กลยุทธ์ 4 Changes ได้แก่

 
UploadImage
 
1. Vision 
   สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด ปรับวิสัยทัศน์การผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทางสายวิชาการและสายอาชีพให้มีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยเน้นความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์อย่างมืออาชีพ เน้นความสามารถด้านทักษะในการสื่อสาร มีวิจารณญาณในการเลือกและใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม ฝึกการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา การรับความเสี่ยงความสร้างสรรค์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารจัดการตนเอง สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ที่อยู่ในกรอบแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยจริยธรรมแห่งนักประชาสัมพันธ์
 


 UploadImage
 

2. Method 
   นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด จะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะด้านการเขียน การวิเคราะห์ การวางแผน การสร้างสรรค์ การผลิตสื่อ เพื่อรองรับการขยายตัวของงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียวมากขึ้นด้วย  ผ่านการฝึกปฎิบัติจากกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การสื่อสารที่เปลี่ยนไป โดยบูรณาการงานประชาสัมพันธ์กับสื่อใหม่
UploadImage
 
3. Teaching materials 
   การเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของตลาดแรงงานที่นักประชาสัมพันธ์จะต้องมีความรู้ทางด้านการตลาดควบคู่ไปด้วย เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมต่อความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง และเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้มีเวทีในการประกวด แข่งขันทางด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการผลักดันให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในทางสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ในทางที่ถูกต้อง โดยในปีสุดท้ายนักศึกษาจะได้เข้าฝึกปฎิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรการกุศล และบริษัทที่ปรึกษาทางด้านประชาสัมพันธ์ (PR Agency) เพื่อบูรณาการความรู้ที่เรียนมานำไปใช้กับสถานการณ์จริง
 
 UploadImage
 
4. Student 
   นักศึกษาที่จบออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รอบด้านในการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างมืออาชีพ ดังอัตลักษณ์ของสาขาคือ “เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด”
 

บทสรุปนัก PR : อนาคตของนักประชาสัมพันธ์ไม่ได้อยู่ที่ความรู้ในเชิงวิชาการเท่านั้น หากแต่นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่จะต้องแน่นด้วยวิชาการ และสามารถทำงานอย่างมืออาชีพ โดยการนำความรู้มาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมปัจจุบันที่หมุนไปอย่างรวดเร็วด้วยโลกของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์จิตรา วรรณสอน เข้าสู่วงการนักการตลาดตั้งแต่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเริ่มงานที่บริษัท ไอ เอดดูเคชั่น โซน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของเวบไซต์ eduzones.com เว็บไซต์ชุมชนการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ ที่นี่อาจารย์ได้เริ่มงานด้านการตลาดการศึกษา การสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาด (Content Marketing) คอลัมนิสต์การศึกษา และงานวิทยากร บรรยายให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ผู้ปกครอง และ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว

ด้วยความสนใจด้านการตลาด จึงตัดสินใจศึกษาต่อปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เพิ่มประสบการณ์การตลาดระหว่างประเทศ ด้วยการเข้าไปทำงานกับบริษัท EduGlobal Resources Incorporated Sdn. Bhd, Malaysia และ Raffles Education Network PTE. LTD., Singapore ตามลำดับ

ก่อนจะย้ายกลับมาทำที่ บริษัทรัชดา แอสโซซิเอท จำกัด ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตามลำดับ

ปัจจุบันเป็นหัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด การตลาดในยุคดิจิทัล การประชาสัมพันธ์บนสื่อดิจิทัล เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ควบคู่กับการเป็นวิทยากรรับเชิญให้โรงเรียน และ หน่วยงานต่างๆ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2227
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การเขียนบทพิธีการ เช่น คำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด-ปิดงาน คำกล่าวอวยพรในโอกาสต่างๆ บทพิธีกร ฯลฯ

- การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนบทรายการเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- ศิลปะการพูดเพื่องานสื่อมวลชน เช่น ผู้สื่อข่าว นักจัดรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- การจัดกิจกรรมและโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2226
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336