สำนักงานทุนการศึกษา
ตั้งอยู่ที่อาคาร 10 ชั้น 6 ห้อง 602 
เบอร์โทร 02-579-1111 ต่อ 2130 - 2134 
ให้บริการการกู้ยืมเงินกองทุนต่าง ๆ 
https://www.spu.ac.th/scholarships/
UploadImage


ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ 
ตั้งอยู่ที่อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 501 
เบอร์โทร 02-579-1111 ต่อ 2113 และ 2116 
ให้บริการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร
https://www.spu.ac.th/center-for-student-development/
UploadImage

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ 
ตั้งอยู่ที่อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 510 เบอร์โทร 02-579-1111 ต่อ 2142 – 3 
ให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียน ชีวิตส่วนตัว และสังคม 
https://www.spu.ac.th/center-for-wellness/

UploadImage

สำนักงานทะเบียน 
ตั้งอยู่ที่อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น L เบอร์โทร 02-579-1111 ต่อ 1025 
ให้บริการเรื่องการลงทะเบียนเรียน การขอจบการศึกษา 
https://www.spu.ac.th/regis/
UploadImage


สำนักงานวิชาการ
ตั้งอยู่ที่อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 1 เบอร์โทร 02-579-1111 ต่อ 1361 
ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน
https://www.spu.ac.th/academic/
UploadImage


สำนักหอสมุด
ตั้งอยู่ที่อาคาร 11 ชั้น 3 - 7 เบอร์โทร 02-579-1111 ต่อ 1208 
ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ
https://www.spu.ac.th/library/
UploadImage

สำนักงานการคลัง
ตั้งอยู่ที่อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น L เบอร์โทร 02-579-1111 ต่อ 1366 
ให้บริการด้านการรับเงินค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
รวมถึงการจ่ายคืนเงินประกัน และอื่น ๆ 
https://www.spu.ac.th/finance/
UploadImage

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งอยู่ที่อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 508 - 509 เบอร์โทร 02-579-1111 ต่อ 2425 - 6 
ให้บริการจัดหาสถานประกอบการสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษา 
และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมที่จะทำงานอย่างมีคุณภาพ 
รวมทั้งจัดหาแหล่งงานทั้ง Part time และงานประจำ สำหรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา 
https://www.spu.ac.th/job/
UploadImage