พรกฤษณ์ เกษมสุวรรณ Brand Executive - Project Based, Brand Management Office SCG Building Materials C

สาขาวิชา : วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
รุ่น : รหัส 48
อาชีพปัจจุบัน : Brand Executive - Project Based, Brand Management Office  
บริษัท : SCG Building Materials Co.,Ltd.
อีเมล์ : pornkrik@scg.co.th
view: 396 shares: