ข่าว/กิจกรรม

#SPUศิลปะการแสดง ชม LIVE SHOW เรื่อง "ONG BAK"

เด็กนิเทศ #SPUศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 2 3 และ 4 ชมศิลปะการแสดงรูปแบบ LIVE SHOW เรื่อง "ONG BAK" @ SHOW DC ซึ่งเป็นการนำเสนอศิลปะการต่อสู้ผสมผสานกับศิลปะวัฒนธะรมไทย

เกิดแรงบันดาลใจที่ได้เห็นการแสดงอีกรูป รวมถึงองค์ประกอบการแสดงทั้งหมด เพื่อนำไปต่อยอดการสร้างสรรค์งานการแสดงของตนเอง

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

view: 71 shares: