ห้องปฎิบัติการ

ห้องบันทึกเสียง (Recording Studio )

ห้องบันทึกเสียงเป็นต้นแบบของห้องปฏิบัติการทางด้าน Digital Audio สามารถผลิตชิ้นงานเสียงได้ทุกประเภท ตัวย่างเช่น บันทึกเสียงและผสมเสียง Spot วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผสมเสียงรายการสารคดี การพากย์เสียงบรรยายสำหรับรายการประเภทต่างๆ ฯลฯ

มีจำนวน 3 ห้อง ภายในห้องซึ่งบุผนังเก็บเสียง มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ  ได้แก่ เครื่องผสมเสียง (Audio Broadcasting Mixer) พร้อมด้วย Player / Recorder อย่างครบครัน

นอกจากนี้ ภายในห้องยังมีชุดคอมพิวเตอร์ตัดต่อเสียง Protools รุ่น M-Box เพื่อใช้ในการบันทึกเสียง และตัดต่อเสียง โดยช่วยให้สามารถผลิต Spot วิทยุกระจายเสียง และผสมเสียงรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย
view: 605 shares: