ห้องปฎิบัติการ

​ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ (Photography Studio)

ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ (Photography Studio) เป็นห้องปฏิบัติการถ่ายภาพของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่เรียนวิชาด้านการถ่ายภาพโฆษณาและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถฝึกการใช้กล้อง Single Lens Reflect ขนาด 135 และ 120 (Medium Format) และกล้องดิจิตอล ฝึกปฏิบัติการวัดแสง การจัดแสง และการจัดองค์ประกอบภาพในการถ่ายภาพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภายในสตูดิโอ อุปกรณ์ทุกชิ้นล้วนเป็นอุปกรณ์ระดับมืออาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงภายใต้การควบคุมดูแลจากอาจารย์ผู้สอนทุกขั้นตอน
view: 584 shares: