ภัทราวรรณ ไกร : Computer Graphic : บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชา: ออกแบบสื่อสารออนไลน์
รหัส : รุ่น 53
อาชีพปัจจุบัน:    Computer Graphic : บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 


 
view: 255 shares: