สิทธิชัย โซ๊ะมิน : BPCC (Burberry Private Client Consultant)

สาขาวิชา:    การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
รหัส : ปี 45
อาชีพปัจจุบัน:   BPCC (Burberry Private Client Consultant)​
view: 99 shares: